ꨘꨤင္ꨵ ။ ။လိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ပိုꨓ္းꨀူꨓ္းꨟꨤꨯ ၊ ပိုꨓ္းꨀူꨓ္းꨟꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨘိင္ꨳထုင္းတꨤꨯ ၊ ꨘိင္ꨳထုင္းတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨟꨤꨯ ၊ꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨟꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းတꨤꨯ ၊ ꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းတꨤꨯ ေꨀꨣꨳ ဝꨤꨓ္ꨳမိူင္းꨟꨤꨯ ။
ꨟိုဝ္ꨵ ꨵꨵ ꨁိုꨀ္ꨵေတꨵေတꨵ ယဝ္ꨳ ꨟီးးးးးးးး ေပꨣး သူ တꨱꨀ္းတီꨳ ꨓꨯꨳ ꨬတꨵ ေတ လꨯꨳꨟု လြင္ꨳꨀꨓ္ ꨀူꨉ္းးး ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨬလꨳꨳ ꨟိုဝ္ ꨵꨵꨵ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵ မꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨁဝ္တင္း သꨱင္ꨳ ꨘိင္ꨳꨬငꨳတꨯးꨟဝ္း ꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းေတꨵေတꨵ ꨁꨣꨳ ယꨣꨲလိုမ္းꨁိုꨓ္းမꨣးꨡꨰဝ္ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳ

လီꨘꨤင္ꨵေသ တꨰမ္ꨳပိုꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨡိူဝ္ꨳ

ꨕဝꨓꨯꨵꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ꨟဝ္းေတꨲဝꨯꨵꨅိူင္ꨵꨟိုဝ္
ꨟဝ္းꨟꨱတ္းဝꨯꨵꨅိူင္ꨵꨟိုဝ္ ေꨀꨣꨳ
ပိုꨓ္းꨟဝ္းေတပꨱꨓ္ꨅိူင္ꨵꨓꨓ္
ေꨀꨣꨵလ္ꨮ္ꨮ္ꨮꨕ္ꨮ လꨯꨳမꨣးꨕတ္းꨟꨓ္
ပိုꨓ္းꨟဝ္းေꨀꨣꨳ
ꨟ္ꨮꨳေပꨣးꨓꨰတ္ꨳသꨤꨀ္ꨳꨅူမ္းꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵ
လီꨘꨤင္ꨵေသ တꨰမ္ꨳပိုꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨡိူဝ္ꨳ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ꨘိင္ꨳလြင္ꨳꨟꨀ္ꨵꨀူꨓ္းꨟဝ္း

တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲလိူꨀ္ꨳꨅူဝ္ꨳပꨤꨓ္
ꨕꨤꨓ္꨸မီး꨸ ꨟꨤင္ꨳလီꨟꨤင္ꨳ ꨅꨣꨵ
ေပꨣးထိုင္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းမꨓ္း မြꨀ္ꨲ
ꨡဝ္သင္ꨡိုတ္းေꨟꨵဝꨯꨵ
သꨱꨓ္တꨤင္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ
တိုꨓ္းေတꨡမ္ꨲလꨯꨳ ꨟုမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲꨀီꨳ
သမ္ꨵꨡမ္ꨲလိူꨀ္ꨳတီꨳ
ꨡမ္ꨲလိူꨀ္ꨳꨅူဝ္ꨳပꨤꨓ္
ꨡမ္ꨲလိူꨀ္ꨳꨡြင္ꨳသဝ္း
ꨘိင္ꨳလြင္ꨳꨟꨀ္ꨵꨀူꨓ္းꨟဝ္း။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ꨕဝ ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ေမးꨁိုꨓ္းယꨤပ္ꨲ

ꨕဝꨓꨯꨵꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳသင္ ယꨣꨲယုမ္ꨲ ပိူꨓ္ငꨤꨯꨳငꨤꨯꨳ ၊
ပိူꨓ္ꨳယြင္ꨳ ေပꨣꨳယꨣꨲꨁိုꨓ္းꨅြမ္း ငꨤꨯꨳꨳငꨤꨯꨳ ၊
ေပꨣးꨕိတ္းပိူင္ꨳမꨣး ေတꨟူꨓ္ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳ
ေတယꨤင္ꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳေသ ꨕဝ ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ
 ေမးꨁိုꨓ္းယꨤပ္ꨲ ꨡိူဝ္ꨳ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ဝꨯꨵမဝ္ မꨤင္ꨡမ္ꨲလꨯꨳ

တꨤင္းꨕိတ္းလꨱꨀ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨲꨓꨯꨵ
ဝꨯꨵမဝ္ မꨤင္ꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ꨟဝ္းꨓင္ꨲꨀꨓ္ ထꨱင္ꨀꨓ္
ꨡိတ္းꨡြꨓ္ꨲꨡြတ္းေသ
ထိုင္တီꨳꨡမ္ꨲ ဝꨤင္းꨁꨮꨤင္ꨵ
ပꨓ္ꨀꨓ္ လꨯꨳꨓꨓ္ꨵ
ꨅꨤင္ꨳꨁိုꨓ္းပꨱꨓ္ ေꨕးꨁꨱꨓ္လူင္
တုမ္ꨵတိူဝ္ꨵꨅိူဝ္ꨵꨁိူဝ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁိုꨓ္းꨡိူဝ္ꨳ။
ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲလီပꨱꨓ္
ꨅꨤင္ꨳꨡဝ္ꨟဝ္းလူꨵသုမ္းꨀူꨉ္းꨀူꨉ္း ယဝ္ꨵ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ꨬဝꨳꨀꨯꨀꨯ လꨣꨳ

ꨕဝꨓꨯꨵꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨓင္ꨲꨓြꨓ္းꨘꨓ္
ꨀူꨓ္းေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵ
သင္ꨅိူဝ္ꨵဝꨣꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္
ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨡꨓ္ပူꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲ ꨀူꨳဝꨓ္း
ꨓꨯꨬလꨳ ꨡမ္ꨲဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨓိူဝ္ ꨕဝ
မꨓ္း ေပꨣးꨓꨯ ꨓ္ꨮးꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္တꨤင္ꨲတီꨳ
ꨓိူဝ္ ꨀူꨓ္းတꨤင္ꨲ ေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳ
မꨓ္းေတဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ
ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ေပꨣးထူပ္းꨟꨓ္
ꨀူꨓ္းꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ ꨬဝꨳꨀꨯꨀꨯ လꨣꨳ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ꨅြင္ꨲေတꨅꨯꨳ

ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵေပꨣးမီးတꨤင္းꨇꨱပ္းꨅ္ꨮေသ
ꨁတ္းꨅ္ꨮꨓꨯ ꨅꨤင္ꨳꨅူဝ္းလြတ္ꨳပူꨓ္ꨵ လꨯꨳ
တꨤင္းꨕꨤꨓ္ ဝꨯးဝꨯး ယူꨲ ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ေပꨣးꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨓꨯꨵ

ꨉꨤꨓ္ꨲလီꨉꨤꨓ္ꨲꨕꨤꨯ တꨤꨓ္ꨲꨟိုဝ္ေꨀꨣꨳ
ေပꨣးꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨓꨯꨵ
သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းယိူင္းꨡꨤꨓꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ
ေတꨡမ္ꨲမီးꨕြꨓ္းလီသင္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ꨡပꨰတ္ꨳ သီꨲ ပိူင္

1 . ꨡမ္ꨲꨕုꨀ္းꨡမ္ꨲလူ
    ꨡမ္ꨲဝူꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁိုꨓ္းꨅိုင္
    ꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္ ꨡပꨰတ္ꨳပꨤꨯးပိင္ꨲꨉꨣꨲ၊
 2. ꨡမ္ꨲမူꨓ္ꨵေမးꨁိုꨓ္းꨅိုင္
   ꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္ ꨡပꨰတ္ꨳလြင္ꨳသုꨀ္ꨵယုင္ꨳ
   ယုပ္းယꨤပ္းꨟိူꨓ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ၊
  3.  လြင္ꨳꨁꨤꨓ္ꨵ ꨡိူꨓ္ꨅိုင္ꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္
    ꨡပꨰတ္ꨳ ꨟိူဝ္ꨲꨁꨯးꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္တူဝ္ ꨀဝ္ꨲ
  4 . လြင္ꨳလူင္ လိုမ္းꨅမ္ꨵ ꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္
    ꨡပꨰတ္ꨳ လြင္ꨳလူလြမ္ ပ္ꨮꨵပꨣး တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Add Animated Notice Box ပꨓ္ꨘꨤင္ꨵ

1.Login to your --blogger dashboard  --Desing --&-- Page Elements.
꨽ꨵ ꨀꨮꨣꨲတီꨳ  'Add a Gadget'

3.ꨀꨮꨣꨲတီꨳ  'HTML/Javascript' ေꨟသ္ꨮꨲပꨓ္ codes တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ


<style>

#info{

border: 1px solid;

margin: 10px 0px;

padding:15px 10px 15px 50px;

background-repeat: no-repeat;

background-position: 10px center;

position:relative;

color: #FFF;

background-color: #000000;

background-image: url('http://i46.tinypic.com/jzf8tk.jpg');

}

</style><script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js" type="text/javascript">

</script><script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

$(".close").click(function(){

$("#info").animate({left:"+=10px"}).animate({left:"-5000px"});

});

$("#info").fadeOut(800).fadeIn(800).fadeOut(400).fadeIn(400)

.fadeOut(400).fadeIn(400);

});</script>

<div id="info">

<a class="close" href="#close" style="float: right;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TOstBn4BMoI/AAAAAAAAAKc/bgYGD5qCds8/s1600/images.jpg" /></a>

Hello This is test Notice...


hello this is test Notic ..ꨓꨓ္ꨵ ꨁꨯꨳသ္ꨮꨲ လိꨀ္ꨳ သင္ သ္ꨮꨲတꨣꨵ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Back To Top Button for Your Blogger V2

1.Login to your --blogger dashboard  --Desing --&-- Page Elements.
꨽ꨵ ꨀꨮꨣꨲတီꨳ  'Add a Gadget'

3.ꨀꨮꨣꨲတီꨳ  'HTML/Javascript' ေꨟသ္ꨮꨲပꨓ္ codes တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ


<!--Back to top Start bloggertricksandtoolz.com-->
<a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" href="#" title="Back to Top"><img onmouseover="this.src=&#39;https://lh3.googleusercontent.com/_u4rBCfM4eII/TZ_vnpxl4KI/AAAAAAAABkg/L3mwObdZyi4/back%20to%20top%201.png&#39;" src="https://lh6.googleusercontent.com/_u4rBCfM4eII/TZ_vvvnAP5I/AAAAAAAABkk/k4H-yPD8RaM/back%20to%20top%202.png" onmouseout="this.src=&#39;https://lh6.googleusercontent.com/_u4rBCfM4eII/TZ_vvvnAP5I/AAAAAAAABkk/k4H-yPD8RaM/back%20to%20top%202.png&#39;" /></a>
<!--Back to top End bloggertricksandtoolz.com-->


back to Top ꨓꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳ သ္ꨮꨲ သင္ သင္ သ္ꨮꨲ တꨣꨵ


https://lh3.googleusercontent.com/_u4rBCfM4eII/TZ_vnpxl4KI/AAAAAAAABkg/L3mwObdZyi4/back%20to%20top%201.png
ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ယဝ္ꨵ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS